Frogs summer - the emergence of
(Semester thesis)
video, photo, installation, site specific
Each man is behind the animal ...., but what? (2 points - choice) project 1 : Zuzu Ping / second project : Zuzu frog project is conceived as self-reflection. During prenatal development, the next one becomes gradually like all species, though experienced accelerated evolution, man begins to form? late in the first month, if everything goes normal, finally develops mammal - man. In this period the person usually does not remember anything, but what is certain is that this evolution passes. Stylization to position the animal would thus essentially not be unusual, if not exceed the limits of normality (which provides social environment in which people live). Anthropomorphization but zoomorphization phenomenon is common and frequently used especially in literature - the fairy queen frog, Frog poem, was born through a novel transformation of F. Kafka .... where the comic and later films such as Spiderman, Batman (original comic), etc. If one position stylized animal out into what kind of styling himself, is often subject to his character, appearance and environment... and natural peoples often considered animals as their ancestors, and on the basis of different contexts. Their knowledge of plant and animal kingdom explained in this way: "We know what animals are doing what needs to beaver, bear, salmon and other creatures, as men once intermarried with them and get the knowledge from their animal wives... Whites lived in this region too short a period, and animals that do not know much, we are here to do for thousands of years ago and we learned the animals themselves. Whites entered everything in the book to remember it, but our ancestors married with animals learn. All their habits and to take care that the knowledge passed down from generation to generation. "(Jennes 3, pp. 450th) all region is as alive pedigree. (Ibid., p. 30 -31.) (Claude Levi - Strausss: Thinking of native peoples. Duphin, Prague 1996). I to? this is not just zoomorfizácia. I had a classmate,? To look just like a frog called the Jeržábek. Maybe it had in the family. Even his sister, and mom .... Some people resemble animals to their appearance, their different behavior. Affiliation of certain species is quite mysterious matter, as well as the opposite position - the same kinds of phobias (spiders from me personally, I never hurt no spider ..). To the position of the animal I was already styled in a 2 classroom school when I was a bee Maja at a carnival, from childhood tends to nature and animals over the people quite often happens to me, I want to be more animal than man. This was reflected for example. in the project "zuzu Ping - winter semester, where I have chosen as a kind of birds, particularly those of penguins, and even on character similarities. It was not a specific type of penguin. The resulting object was 158 cm penguin, having the characteristics of a person (neck, hands ..), floating on a lake big Draždiak in Bratislava, the shares have been edited video (3 min). Since a damaged head and hands will be corrected by the upper part (more on the project Ping zuzu see portfolio). The project zuzu frog would like to extend this project to other species - amphibians, specifically frogs. This would not be on a particular type of frog, the resulting object would be a frog in my in? Bones (158 cm), female (will be highlighted in the eyelid, lips and skirt ... as attributes). Simile "you have cold hands and wet as the frog" I'm after? Granite for my address so many times that I sometimes really seemed like a frog. Moreover, the legs and in addition I also have big eyes, and furthermore ... like climbing and jumping, I was basically a total frog from childhood, so if you'll take to the consequences. How do I sign shooter, which is a sign, which is portrayed as half man, half beast... which does not explain anything, but may indicate. The project intends to raise the recipients or even answer the question, what the animal / hides / her in what, why, ever since... what is the boundary between animals and man, why is there a limit, or is there limit... or the memory of the children's carnival, or... Material: polystyrene, plaster, epoxy, acrylic paints, Duvilax Installation: frog will be sitting position - can sit indoors and outdoors (at the fountain, a fountain (by size), on the grass in the park on a bench, a tree ... ), the hands will have gloves on your feet warm socks and shoes (my real case, not an integral part modeled), whereas it will be of lightweight material in the interior could be interactive, so she would be transferred. If the exterior it will be consolidated to make it such. Blow away, though ...


Žabie leto - vznik
video, foto, inštalácia, site specific
V každom ?loveku sa skrýva zviera...., ale aké? (2 objekty – možnos? výberu) Projekt 1. : Zuzu pingu / projekt 2. : Zuzu žaba Projekt je koncipovaný ako sebareflexia. Po?as prenatálneho vývinu, sa budúci ?lovek stáva akoby postupne všetkými živo?íšnymi druhmi, akoby zažíval zrýchlenú evolúciu, na ?loveka sa za?ína podoba? až koncom prvého mesiaca, ak ide všetko normálne, na záver sa vyvinie cicavec - ?lovek. Z tohto obdobia si ?lovek vä?šinou nepamätá ni?, no isté je, že týmto vývinom prechádza. Štylizácia do polohy zviera?a by teda v podstate nemala by? ni?ím neobvyklým, pokia? neprekro?í medze normálnosti (tie stanovuje sociálne prostredie, v ktorom ?lovek žije). Antropomorfizácia, ale aj zoomorfizácia je jav bežný a ?asto používaný najmä v literatúre – od rozprávky Žabka krá?ovná, báse? Žabiatko, sa narodilo, cez román Premena od F. Kafku ....prípadne po comix a neskôr filmy ako Spiderman, Batman (pôvodne comix) at?. Ak sa ?lovek štylizuje do polohy zviera?a, to, do akého druhu sa štylizuje, je ?asto podmienené jeho povahou, výzorom, prostredím... aj prírodné národy ?asto považujú zvieratá za svojich predkov, a to na základe rôznych súvislostí. Svoje vedomosti o rastlinnej a živo?íšnej ríši vysvet?ujú aj takýmto spôsobom: „My vieme, ?o zvieratá robia, aké potreby má bobor, medve?, losos a ostatní tvorovia, pretože muži sa snimi kedysi ženili a získali tieto vedomosti od svojich zvieracích manželiek.... Belosi žili v tomto kraji príliš krátku dobu, a o zvieratách toho ve?a nevedia; my sme tu proti tomu už tisíce rokov a dávno nás pou?ili zvieratá samotné. Belosi zapisujú všetko do knihy, aby to nezabudli; ale naši predkovia sa oženili so zvieratami, nau?ili sa všetkým ich zvyklostiam a postarali sa, aby sa tieto znalosti predávali z generácie na generáciu.“(Jennes 3, str. 450.) celý kraj je ako stále živý rodokme?.(Ibid., str 30 -31.) (Claude Levi – Strausss: Myšlení p?írodních národ?. Duphin , Praha 1996). I ke? toto už nie je len zoomorfizácia. Mala som spolužiaka, ?o vypadal celkom ako žaba a volal sa Jeržábek. Asi to mali v rodine. Aj jeho sestra, aj mamina.... Niektorí ?udia pripomínajú zvieratá svojim zjavom, iný svojim správaním. Spriaznenos? s ur?itým živo?íšnym druhom je dos? záhadná záležitos?, tak isto ako opa?ný postoj – fóbie z istých druhov (ja osobne z pavúkov, nikdy mi žiaden pavúk neublížil..). Do polohy zviera?a som sa štylizovala už v 2 triede ZŠ, ke? som bola v?ielka Maja na karnevale, od detstva inklinujem k prírode a zvieratám viac ako k ?u?om, dos? ?asto sa mi stáva, že chcem by? zviera?om viac ako ?lovekom. Toto sa odrazilo napr. aj v projekte „zuzu pingu – zimný semester“, kde som si ako druh vybrala vtáky, konkrétne z nich tu?niaky, a to aj na základe charakterových podobností. Nešlo o konkrétny druh tu?niaka. Výsledným objektom bol 158 cm tu?niak, majúci aj znaky ?loveka (krk, ruky..), plávajúci na hladine jazera Ve?ký Draždiak v Bratislave, z akcie bolo zostrihané video (3.min). Ke?že bola poškodená hlava a ruky, bude potrebné opravi? jeho vrchnú ?as?? (viac o projekte pingu zuzu pozri v portfóliu). V projekte zuzu žaba by som rozšírila tento projekt o ?alší druh – obojživelníky, konkrétne žaby. Nešlo by o konkrétny druh žaby, výsledným objektom by bola žaba v mojej ve?kosti (158cm), ženského pohlavia (bude ma? zvýraznené mihalnice, pery a suk?u ... ako atribúty). Prirovnanie „máš ruky studené a mokré ako žaba“ som po?ula na moju adresu to?ko krát, že som si miestami naozaj pripadala ako žaba. Okrem toho aj nohy a okrem toho mám aj ve?ké o?i ? a okrem toho ...rada ská?em a leziem, som v podstate celkovo taká malá žaba, ke? si to tak vezmem do dôsledkov. Ako znamenie som strelec, ?o je znamenie, ktoré je zobrazované ako napoly ?lovek, napoly zviera... ?o ni? nevysvet?uje, ale môže nazna?ova?. Zámerom projektu je vzbudi? u recipientov otázku prípadne aj odpove?, aké zviera / zvieratá sa skrýva / jú v ?om, pre?o, od kedy ... aká je hranica medzi zvieratami a ?lovekom, pre?o je tam hranica, ?i je tam hranica ...alebo spomienku na detský karneval alebo .... Material: polystyrén, sádra, epoxid, akrylové farby, duvilax Inštalácia : žaba bude v polohe sediacej – môže sedie? v interiéri aj exteriéri (pri fontáne, vo fontáne (pod?a ve?kosti), na tráve v parku, na lavi?ke, na strome ...), na rukách bude ma? rukavice na nohách teplé ponožky a topánky (reálne moje veci, nie namodelovaná neoddelite?ná sú?as?), ke?že bude z ?ahkého materiálu v interiéri by mohla by? interaktívna, teda dala by sa prenáša?. Ak bude v exteriéri bude ju treba upevni?, aby ju napr. neodfúklo, aj ke?...