Top - The ceiling project
site specific gallery
Finding an anonymous space in the school premises.
Condition: space will be sufficiently anonymous, but will have a strategic position in terms of communication (different events taking place there). Over time will be modifiable.
Finding space - coffered ceiling in kávomate - satisfies the criteria.
Practical implementation - text + image - clean surfaces without color versus color ink areas with different themes, texts and various comments on the anonymity of multiple perspectives, the texts will be in Slovak, Czech and English.
Work is performed technique naliepania shaded areas on the hidden side of the cartridge currently often used mineral wool, clay and starch, bearing the final finish coat "neutálnej" white. The ceiling may thus for a short time again to change the original white "anonymous and impersonal".


Top - Strop
site specific galéria
H?adanie anonymného priestoru v priestoroch školy.
Podmienka: priestor bude dostato?ne anonymný, ale zárove? bude ma? strategickú polohu z h?adiska komunikácie (prebiehajú tam rôzne akcie). V priebehu ?asu bude modifikovate?ný.
Nájdenie priestoru - kazetový strop pri kávomate – dostato?ne sp??a dané kritéria.
Praktické realizácia – text + obraz – ?isté farebné plochy bez rukopisu versus farebné plochy s rôznymi motívmi, a texty rôzne komentujúce anonymitu z viacerých poh?adov, texty budú v slovenskom, ?eskom a anglickom jazyku.
Práca je realizovaná technikou naliepania farebných plôch na skrytú stranu kaziet z momentálne ?asto používanej minerálnej vlny, ílu a škrobu, opatrených finálnou povrchovou úpravou nástrekom “neutálnej” bielej farby. Strop sa môže teda za krátku dobu znovu zmeni? na pôvodný biely “anonymný a neosobný”.