anonym
performance
4.12 2009 Act 4 - Act Festival performance within 4 - preliepanie authors' names on the labels show the current transformation formats 89-09. Responding to the input panel with long menoslovom exhibited artists and big names of the curators who selected them, the names of curators are significantly larger (as well as some of them quite surprised Thomas Pospiszil - see web session without Up:
http://tv.sme.sk/v/13484/spolocnost-na-umelcov-kasle-pretoze-si-mysli-ze-ich-nepotrebuje.html
Cleaning up the names is not a criticism against the author, is creating a temporary time-specific anonymity. During the performance I was anonymous and I, as author (on the head I had a helmet - image in the style of the band Daft Punk, which also presents the public with a helmet - that anonymously - during the performance has almost all the students from the studio were considered for other student That there at the time or not).


anonym
performance
4.12. 2009 Akt 4 – performance vrámci festivalu Akt 4 - preliepanie mien autorov na štítkoch aktuálnej výstavy Formáty transformace 89-09. Reakcia na vstupný panel s dlhým menoslovom vystavovaných umelcov a ve?ké mená kurátorov, ktorí ich vyberali, pri?om mená kurátorov sú výrazne vä?šie (?o aj niektorých z nich dos? prekvapilo Tomáš Pospiszil – pozri internetovú reláciu Hore bez:
http://tv.sme.sk/v/13484/spolocnost-na-umelcov-kasle-pretoze-si-mysli-ze-ich-nepotrebuje.html
Vy?istenie od mien nie je kritikou vo?i autorom, je vytvorením do?asnej time specific anonymity. Po?as performance som bola v anonymite aj ja ako autorka (na hlave som mala prilbu – image v štýle hudobnej skupiny Daft punk, ktorá sa tiež prezentuje na verejnosti len v prilbách – teda anonymne – po?as performance ma skoro všetci študenti z atelieru pokladali za inú študentku, ktorá tam v tej dobe ani nebola).