anonym untitled
installation
Terror within the exhibition - Gallery Auditorium - December 2010 / January 2011 - Installation of (traffic tabula Untitled Untitled animation - digital frame, shower curtain Mrs. Bates)
A series of photos released to the digital frame as a slide show, digital frame is inserted into a black shoebox, which tend to sometimes put off and placed photos on the wall of my eyes - the picture looks only through 2 small holes in the box. It is one of the photos, which I did during unmounting my thesis, I look at it through my fingers and I can not see my face, this picture I have never yet did not issue - a series of photo slide show is sequenced so that arises is a miznem - 1 photography is regulated through 31 versions of the contrast, changing from white space to white space, number 31 - is important in terms of specific time. is solved in the thesis - as temporality of anonymity - it has to do with my actual age - from the day 9.12 2010 and hence during the exhibition will take 31 years - so the whole effect is quite simple - I look through a gap between the fingers and the viewer or miznem gradually emerges and the viewer looks through a gap on me and also coming - and thus raises the excited = , thus disappearing ...
Feature - shower curtain, which was used in the Psyche A. Hitchcock -
2 hinges installed glass doors for entry into the assembly hall - which are double-wing, thus entering the exhibition, they also had to hitch a visitor pass, he spent a little psycho, but behind a curtain, or on it, was the silhouette of women, but the one hanging in B & W Hitchcock linear design (lines was made with adhesive tape) and the second were colored red flecks and a knife. Color version refers to the original B & W Psyche r. 1960, color - red for the remake of Psycho r. 1998th It's all meant as a response to the bizarre dizajn shower curtain, have participated in this way, the scene of the cult to make a decorative product, from which the psycho disappears, but at the same time and maximize that is conducted with genuine this way in ordinary households, which is the same way psycho - Title: Time specific 1960/1998/2010
Last thing - a traffic sign with the name without a name as a label.


anonym bez názvu
inštalácia
vrámci výstavy Terror – galerie Aula – december 2010 / január 2011 – inštalácia (dopravná tabula Bez názvu, animácia Bez názvu - digi rámik, sprchový záves Mrs. Bates)
Séria fotografií pustena na digitálnom rámiku ako slide show, digitálny rámik je vložený do ?iernej krabice od topánok, kde sa zvyknú niekedy fotky odklada? a umiestnený na stene vo výške mojich o?í - na fotografiu sa pozerá len cez 2 malé dierky v krabici. Je to jedna z fotografií, ktorú som spravila po?as deinštalácie svojej diplomovej práce, pozerám sa na nej cez prsty a nevidno mi do tváre, túto fotografiu som ešte nikde doteraz nevystavila - séria foto slide show je radená tak, že miznem a vynáram sa - 1 fotografia je upravená 31 verziami cez kontrast, prechádza z bielej plochy do bielej plochy, po?et 31 - je doležitý z h?adiska time specific. ?o riešim v dizerta?nej práci - ako do?asnos? anonymity - súvisí to s mojim aktuálnym vekom - odo d?a 9.12. 2010 a teda aj po?as výstavy budem ma? 31 rokov - takže celý efekt je úplne jednoduchý - ja sa pozerám cez škáru medzi prstami na diváka a postupne miznem alebo sa vynáram a divák sa pozerá cez škáru na m?a a takisto prichádza - teda vynára sa a odcháda, teda mizne...
Motív - sprchový záves, aký bol použitý v Psychu od A. Hitchcocka -
2 závesy inštalované za vstupnými sklenenými dverami do auly - ktoré sú dvojkridlové, teda pri vstupe na výstavu nimi aj závesom musel navštevník prejs?, prežit si trochu psycho, ale za závesom, respektíve na ?om, nebola silueta ženy, ale na jednom závese Hitchcock v ?B lineárnom prevedení (linia bola urobená lepiacou páskou) a na druhom boli farebné ?ervené krvavé škvrny a nôz. Farebné prevedenie odkazuje k pôvodnému ?B psychu z r. 1960 a farebné - ?ervené k remaku Psycha z r. 1998. Celé je to myslené ako reakcia na bizardný dizajn sprchových závesov, ktorý takýmto spôsobom môže z kultovej scény urobi? dekoratívny produkt, z ktorého sa psycho vytráca, ale zárove? aj maximalizuje tým, že sa použiva práve takýmto spôsobom v bežnej domácnosti, ?o je istým spôsobom psycho - nazov: Time specific 1960/1998/2010
Posledná vec - jedna dopravná tabu?a s názvom Bez názvu ako štítok.